Nr. kat.: St.dr.1675
Tytuł: Kronika Polska, Litewska, Zmodzka...
Autor: Maciej Stryjkowski
Datowanie: Królewiec 1582 r.
Wymiary: 19x28 cm
Opis: Pełny tytuł: Kronika Polska, Litewska, Zmodzka, y wszystkiey Rusi Kijowskiey, Moskiewskiey, Siewierskiey, Wołynskiey, Podolskiey, Podgorskiey, Podlaskiey, etc. Y rozmaite przypadki wojenne y domowe, Pruskich, Mazowieckich, Pomorskich, y inszych krain Krolestwu Polskiemu y Wielkiemu Xięstwu Litewskiemu przyległych […]/ z wielką pilnością y węzłowatą pracą […] Przez Macieia Osostewicivsa Striykowskiego dostatecznie napisana, złożona, y na pierwsze swiatło […] nowo wydźwigniona przez wszystki starożytne wieki, aż do dzisieyszego Roku 1582 […] „Kronika Polska, Litewska, Żmudzka i wszystkiej Rusi…” to dzieło autorstwa Macieja Stryjkowskiego (1547-1586/1593), wydany w Królewcu w 1582 roku w oficynie Jerzego Osterbergera. Przedstawia pierwszy, drukowany zarys historii Europy Wschodniej do 1581 roku. Są to dzieje Polski, Litwy, Rusi i krajów z nią sąsiadujących, zawierający dorobek dotychczasowych historyków polskich (Jana Długosza, Macieja Miechowity, Marcina Kromera, Marcina Bielskiego). Autor zachował i ocalił od zapomnienia nieistniejące już teksty źródłowe. Opisał pogańskie obyczaje i legendy. Tekst polski wydrukowany jest czcionką gotycką - szwabachą. Poszczególne rozdziały rozpoczynają drukowane, ozdobne inicjały o zróżnicowanej wielkości. Tekst jest w układzie jednoszpaltowym, na papierze ręcznie czerpanym. Na marginesach kart widoczne liczne dopiski w języku polskim. Ich zróżnicowanie wskazuje na co najmniej kilku autorów.
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+